HITVALLÁSUNK

Tudjuk, hogy „töredékes az ismeretünk”, ezért a „lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, de mindenben szeretet” elvét valljuk, és az esetleges teológiai különbségek ellenére minden keresztény egyházzal lelki közösségben tudjuk magunkat.

Hitbeli meggyőződésünket az alábbi témákban tartjuk fontosnak kifejteni:

A niceai-konstantinápolyi egyetemes keresztény hitvallás

A többi keresztény egyházzal együtt valljuk a niceai-konstantinápolyi hitvallást mint a keresztény hit alapvető összefoglalóját:

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.

Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született minden idő előtt, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született és nem teremtetett, az Atyával egylényegű, és általa lett minden. Érettünk emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből. Megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. Keresztre feszítették értünk Poncius Pilátus alatt, kínhalált szenvedett és eltemették, harmadnapon feltámadt az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján, újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége.

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, és aki szólt a próféták által.

Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet.

Ámen

A Szentírás

Hisszük, hogy a Biblia a 39 könyvet tartalmazó Ószövetségből és a 27 könyvet tartalmazó Újszövetségből áll. Hisszük, hogy a teljes Szentírás Istentől ihletett, és eredeti formájában hibátlan. Tanítása a hit és gyakorlat kérdéseiben mértékadó, az élet minden területéről tett kijelentései megbízhatóak. Hisszük, hogy Isten kijelentése minden szempontból feljebbvaló az emberi kijelentésnél, és hogy az Istentől jövő emberi kijelentések összhangban vannak a Bibliával.

A Háromegy Isten

Hiszünk az egyetlen, igaz és tökéletes Istenben, aki örökkévaló Szentháromság – Atya, Fiú, Szentlélek. Hisszük, hogy a mindenható Isten minden élőlény és élettelen dolog Teremtője, Fenntartója és Ura.

Jézus Krisztus

Hisszük, hogy Jézus a Krisztus, a megígért és eljött Messiás. Hisszük, hogy benne Isten lett emberré, ezért Jézus teljesen Isten és teljesen ember volt, aki a Szentlélek által fogant, szűztől született, és bűntelen életet élt. Hiszünk csodatételeiben és tanításaiban. Hisszük, hogy helyettünk bűnhődve halt meg a kereszten, kifizetve bűneinkért a váltságdíjat, így Ő a Megváltónk és életünk Ura. Hisszük, hogy harmadnapra testben feltámadt, majd felemeltetett az Atya jobbjára, ahol örökké él, Főpapként közbenjár értünk, és egy napon hatalommal és dicsőségben visszatér a földre, hogy Királyként uralkodjon.

A Szentlélek

Hisszük, hogy az Atyától és a Fiútól jött Szentlélek az, aki meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. Ő szüli újjá, szenteli meg és teszi képessé a szolgálatra mindazokat, akik hisznek Jézusban. Hisszük, hogy a Szentlélek minden Jézus Krisztusban hívő emberben lakozást vesz, hogy Ő az Egyház Pártfogója, Tanítója és Vezetője, és a szolgálati ajándékok adományozója.

Az ember

Hisszük, hogy Isten arra teremtette az embert, hogy Vele közösségben éljen, hogy egyre jobban megismerje és megszeresse, illetve hogy lélekben és igazságban imádja Őt. Hisszük, hogy Isten az embert szabad akarattal ruházta fel, ezért a tetteiért felelősséggel tartozik. Hisszük, hogy az első ember bűnbeesése által minden ember természeténél fogva bűnös, vétkeiben halott, és ítélet alatt áll.

A megváltás

Hisszük, hogy üdvösség kizárólag Isten kegyelméből, a Jézus Krisztus befejezett váltságművébe vetett hit által adatik. Hisszük, hogy Jézus minden ember bűnét magára vette, és áldozata minden hívő minden bűnét képes elfedezni. Bár vannak, akik ellenállnak Isten megtérésre hívó szavának, aki megbánja bűneit, és elfogadja Jézus Krisztust személyes megváltójának és Urának, az abban a pillanatban bocsánatot nyer bűneire, újjászületik és elpecsételtetik a Szentlélek által, Isten gyermeke lesz, és az örökkévalóságot az Úrral fogja tölteni.

Az egyház

Hiszünk az egyetemes egyházban, Krisztus élő lelki Testében, amelynek Ő maga a feje, és minden újjászületett hívő a tagja. Hisszük, hogy az egyház legfontosabb feladata az evangéliumnak a hirdetése és a teljes Biblia tanítása. Hisszük, hogy a gyülekezet vezetéséért a lelkipásztor felelős, akinek Istentől kapott feladata, hogy hűségesen táplálja és szeresse az Ő népét. Hisszük, hogy Isten a pásztor és a gyülekezet szolgálatának a segítésére presbitereket és diakónusokat rendelt.

A szertartások

Hisszük, hogy Jézus Krisztus két szertartást hagyott az Egyházra: a keresztelést és az úrvacsorát. Bibliai mintára csak hívőket keresztelünk vízalámerítéssel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A keresztséget a Krisztussal való belső lelki azonosulás külső jelképének tekintjük. (Az újszülöttekre istentiszteleteinken együtt kérjük Isten áldását.) Az úrvacsorán is csak hívők vehetnek részt, de minden hívőt, így vendégeinket is szeretettel hívjuk Krisztus asztalához. A testét és vérét jelképező kenyérrel és a borral / szőlőlével Jézusra emlékezünk, és váltsághalálát hirdetjük, amíg újra el nem jön.

Az utolsó idők

Hisszük, hogy a bibliai próféciák közül még sok beteljesedésre vár, és azt is, hogy csak Isten tudja, mikor mi fog történni. Jézus Krisztus egy napon – ígéretének megfelelően – láthatóan vissza fog térni menyasszonyáért, az egyházért. Hisszük, hogy minden hívő el fog ragadtatni a felhőkbe Krisztus fogadására, és hisszük, hogy utána eljön az Ő ezeréves királysága.

A végső dolgok

Hisszük, hogy halála után minden hívő a mennybe kerül Krisztus jelenlétébe. Hisszük, hogy az utolsó napon Isten megítéli az élőket és a holtakat, örök áldást adva az igazaknak, és el nem múló szenvedéssel fizetve a gonoszaknak. Hisszük, hogy Isten végül új eget és új földet fog teremteni.


 

A GYÜLEKEZET VEZETŐSÉGE/ VÉNEK


NÉMETH JÁNOS

a Golgota Budapest vezető lelkipásztora

MUNKATÁRSAK


BACSKÓ ILDIKÓ

a női szolgálat vezetője, a „Hölgyválasz” c. Golgota Rádió műsor vezetője, tanítványozó, tolmács, lektor, készpénzes pénzügyekkel foglalkozó munkatárs


HORVÁTH-KÁVAI ÁPRÁD

a pénzügyi felügyelőbizottság tagja, a Golgota Teológiai Főiskola megbízott rektora


BÁNK
I LAJOS

a Golgota sajtószóvivője és képviselője külső egyházi és civil kapcsolatok irányába


 


HORVÁTH ZOLTÁN

vezetőségünk tagja, a jegyesoktatás és könyvterjesztés vezetője


HELLINGER ANDRÁS

dicsőítésvezető, zenei producer


MADARÁSZ ISTI

vezetőségünk tagja, filmrendező


HUSZÁR BÉLA

gyülekezetünk épületének karbantartását vezető munkatársunk, a takarító szolgálat vezetője


MÁRKUS SZILÁRD

a Békásmegyeri Golgota lelkipásztora, a Golgota Hajléktalan Nappali Ellátó vezetője, a vajtai konferencia központ vezetője


LANTOS DORKA

Rendezvényszervező

 

 


MOLNÁR SÁNDOR

a hétfő esti bibliaórák lelkipásztora


PAPP GERGELY

gyülekezetünk vezető hangmérnöke, a hangtechnikai szolgálat vezetője


 

 


MARK ZEEMAN

a Golgota Gospel Kórus vezetője, alkalmanként dicsőítésvezető és tanító


SELMECI VIVIEN

pénzügyi munkatárs
BAJI PETER

ifjúsági lelkipásztor


DOUGLAS ZIESMER

média munkatárs

 

 

 

   
 


KAPRONCZAI BALÁZS

online média munkatárs

 

   

 

A GOLGOTA BUDAPESTEN

1994 TAVASZÁN KEZDŐDÖTT…

Egy csapat budapesti egyetemista minden héten leutazott Esztergomba az ottani Golgota Gyülekezet bibliaóráira. Kis idő elteltével már nem ők utaztak, hanem Greg Opean, az akkori esztergomi lelkipásztor jött fel Budapestre hétfőnként, hogy a fiatalokkal együtt tanulmányozzák a Bibliát. Ebből a kis magból született meg a budapesti Golgota Gyülekezet.

Isten azóta is mérhetetlen áldását és vezetését adja erre a szolgálatra…, és ezért őt illeti minden dicsőség. A szeretet és a kegyelem üzenete időközben sokak életét megváltoztatta.
A munka a YWAM irodában kezdődött, majd a Vasas Művelődési Házba kerültünk, ezt követően egy nyarat a Margitszigeten töltöttünk (az volt az a nyár, amikor egy csepp eső sem esett!), a következő lépés pedig a Fáklya klub volt. 2001-ben költöztünk jelenlegi helyünkre, „a Moziba” az Erzsébet körúton. (Akik esetleg nem tudják, ez egy jól ismert, régi filmszínház műemlék épülete Budapesten.)


 Az évek alatt kialakultak és növekedésnek indultak a házicsoportok, a vasárnapi iskola, a Gospel Kórus, misszionáriusokat küldünk Afrikába, s számos szolgálat indult el és gyarapszik folyamatosan.

Ez idő alatt Phil Metzger, a vajtai bibliaiskola igazgatója volt az egyik kedvenc vendég tanítónk, aki gyakran meglátogatott bennünket, hogy bibliaórákat tartson nekünk. (Annak idején, az esztergomi gyülekezet korai időszakában is együtt szolgáltak már Greggel.) 2006 szeptemberében Greg megkérte Philt, hogy vezesse az új vasárnap esti istentiszteleteket.

Majd 2007 nyarán Greg úgy érezte, hogy az Úr visszahívja őt és családját Kaliforniába. Felkérte tehát Philt, hogy legyen ő gyülekezetünk vezető lelkipásztora.

Bámulatos látni Isten munkáját, s mindig kíváncsian várjuk, milyen további tervei vannak a számunkra.

A GOLGOTA MAGYARORSZÁGON

Isten kegyelméből ma Magyarországon közel 20 városban működik Golgota Gyülekezet. Isten sok magyar hívőt és több misszionáriust hívott el az ezekben a gyülekezetekben való szolgálatra. A munka folyik tovább, imádkozó szívvel állandóan abba az irányba megyünk, amerre az Úr indul és indít bennünket.

Reméljük, hogy amint az alábbi sorokat olvasod, az Úr Téged is közbenjárásra buzdít majd ezért az országért, melynek olyan nagy szüksége van a Mindenható kegyelmére és gyógyító érintésére.

ÍGY KEZDŐDÖTT…

1990-ben Brian Brodersen pásztor (aki akkor a kaliforniai Vistában működő Calvary Chapel pásztora volt) missziós útra érkezett Jugoszláviába, majd Magyarországra. Az evangelizációs csoporthoz csatlakozott egy magyar pásztor, aki a kommunizmus ideje alatt szolgált, és tevékenysége miatt még a börtönt is megjárta. A tengerentúlról érkező keresztények őszinte hite és a szolgálatuk látható gyümölcsei magukkal ragadták. Isten örömhíre – miszerint a Fiút nem azért küldte, hogy elítélje a világot, hanem, hogy megtartassék a világ őáltala – jó talajra hullott. Ez a magyar pásztor hívta 1990-ben az amerikai Calvary gyülekezetben szolgálókat Magyarországra, hogy az ország déli részén, Baján hirdessék az evangéliumot. Hát, így kezdődött…

1991 kezdetén a Baján szolgáló Brian megkérte Greg Opeant (aki akkor a kaliforniai Redlandsben működő Calvary Chapel ifjúsági pásztora volt), hogy utazzon Magyarországra, és legyen segítségére. Rod Thompson (aki akkor az ausztriai Calvary Chapel konferenciaközpont vízvezeték-szerelője volt, és aki később a kastély és konferenciaközpontban folyó szolgálatokat vezette) csatlakozott Greghez. Ők annak érdekében, hogy környezetüket szolgálhassák, illetve ők maguk is elsajátítsák a magyar nyelvet, a Baptista gyülekezet helyiségében angol klubot indítottak.

Munkájuk gyümölcseként egy maréknyi magyar csapat 1991 tavaszán elkezdett a Bajai Speciális Iskolában összejönni, ahol egy hatékony szolgálatot is útjára indítottunk az ott tanuló ill. bentlakó fogyatékos gyerekek felé. 1991 szeptemberében hivatalosan is megalakult a bajai gyülekezetünk, és haladéktalanul elkezdtünk szolgálni a tompaiak felé, először ők jöttek át hozzánk hetente, azután már Tompán is voltak összejövetelek.
1991-ben alig volt érezhető a nyugat hatása az országban, különösen délen. (Az utolsó orosz katonai osztag, ami történetesen éppen Baján állomásozott, épphogy egy hónappal Greg és Rod érkezése előtt hagyta el az országot). Maga a tény, hogy külföldiek voltak, valahogy vonzotta a misszionáriusokhoz az embereket. Ahogy valakivel valamilyen okból kapcsolatba kerültünk, azt kérdezték: „Mi szél hozott ide, Magyarországra?”, így azonnal adott volt a lehetőség, hogy Krisztus evangéliumáról lehessen beszélni. Hamarosan kialakult egy kis közösség, ahol mindenki egyenként átadta az életét az Úrnak. Rövid idő után már nem volt elég csak egy bibliaórát tartani alkalmanként, azt kérték, hogy hétfő-kedd-szerdán legyen dupla óra, emellett egy-egy óra volt csütörtök-péntek-szombat este is. A vasárnapunk volt csak szabad, de boldogok voltunk, hogy Isten ilyen elfoglaltságot bízott ránk.


Az Úr hamarosan több ajtót is nyitott más városokban, ahogy a hozzánk érkezők látták azt az őszinte hitet és örömöt, ami azokból a keresztényekből sugárzott, akik befogadták az életükbe az Urat. Így hívtak meg minket Szegedre is, ahol az Úr munkája nyomán a hívők kis maroknyi csapata rövid időn belül megsokszorozódott. Ekkor történt, hogy egy család, aki Észak-Magyarországról érkezett és csak a szabadságát töltötte itt, egy utcai evangelizáción megtért az Úrhoz. A következő pár hónapban folyamatosan érkeztek tőlük a levelek, amelyekben arra kértek minket, hogy szolgáljunk az ország északi határán fekvő Esztergomban is. Egészen konkrétan: küldjünk valakit, aki tanítja az Igét és vezeti a dicsőítést.

Isten gondoskodott róluk és néhány srác hamarosan megkezdte a szolgálatot Esztergomban. Röviden ennyi tehát. Azóta Isten új lehetőségeket nyitott meg, és nemcsak Baján, Szegeden és Esztergomban jöttek létre gyülekezetek, hanem Budapesten, Debrecenben, Kaposvárott, Vácott, Dunaújvárosban, Egerben, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Sárbogárdon, Szombathelyen, Tatabányán, Tompán és Vésén. Mindemellett úgy érezzük, hogy még további gyülekezetek plántálása és missziók kiküldése áll a küszöbön.

ISTENTISZTELETEK

vasárnap: 08.00, 10.00, 12.00

szerda: 18.00

ELÉRHETŐSÉG

1073 Budapest, Erzsébet krt. 13.
+36-1-3-222-499
budapest [@] golgota.hu

IRODA NYITVA TARTÁS

H–Cs: 10.00–17.00
V: 08.00–14.00